W e d e r w o o r d

Bijdrage 1

Op 17.07.2001 om 20.21uur door KVC

Hoi 'Arsene'!
Wie ben je en hoe denk je de Rechters nu nog op te sporen? Het originele dossier is onvolledig, de getuigen zijn dood, de sporen (al dan niet moedwillig) uitgewist!
Licht je al een tipje van de sluier op?

Beste K.
Wie wij zijn heeft weinig belang, wij kunnen je enkel zeggen dat wij reeds lang, zeer lang, in alle stilte met dit mysterie bezig zijn.
Inderdaad, het originele dossier is meer dan onvolledig ... misschien dit ter illustratie:
In het dossier is er sprake van "een wisselagent uit het Gentse stadscentrum, op de koornmarkt, dichtbij de St-Niklaaskerk". Deze wisselagent heeft men nooit kunnen identificeren ... (Dossier LAM GODS - Kerckhaert / Mortier - Blz 299 en 426 )
In "Wegwijzer der stad Gent met voorgeborchten en der provincie Oost-Vlaanderen" uigave 1932 - vinden wij het volgende terug

Welk tipje had je graag opgelicht gezien ? Deze complexe zaak kan je immers uit verschillende perspectieven benaderen ... vraag en wij zullen antwoorden.


Bijdrage 2

Op 27.07.2001 om 02.11uur door KVDH

Beste DUA,
Jouw eerste tip verheldert een detail uit de lange geschiedenis naar het zoeken van het paneel dat (vermoedelijk) jij hebt weggenomen.
Is het met deze tip dat je wil verduidelijken wat je ook zelf altijd hebt gezegd "ik zou het in de buurt van het St.-Baafs gaan zoeken"?
Wat is de link tussen wisselagent C. en het kantoortje te Wetteren? Naast dit feit, maak je een mooie achtergrond van de schetsen die men toewijst aan het ontwerp van een box waarin je het paneel zou hebben verstopt. Heb je die box ooit gemaakt/gebruikt?

Hoogachtend,
K.

Beste K.
Laten we meteen duidelijk zijn ... ikzelf was de nacht van 10 op 11 april 1934 niet in of rond de St Baafskathedraal. De eigenlijke diefstal werd gepleegd door een duo waar ik later zal op terugkomen.

Ik heb me indertijd misschien wel eens laten ontvallen dat "ik het in de buurt van het St Baafs zou gaan zoeken", maar wat bedoelde ik ...

  • zou ik er het gestolen paneel gaan zoeken ?
  • zou ik er de daders gaan zoeken ?

Ik heb tegenover mijn echtgenote hieromtrent geen nadere uitleg verschaft. Trouwens op welke tijdstip heb ik dat uit m'n mond laten gaan ?

De link wisselagent C. en mijn kantoortje te Wetteren zal aan bod komen wanneer we het hebben over de groepen die in deze zaak een rol gespeeld hebben.

Ik veronderstel dat u het heeft over de box die werd in elkaar geknutseld door de Heer R. De Bode.


Een dergelijke box heb ik nooit gemaakt.
Maar als ik je kan geruststellen, de tekening op de achtergrond heeft inderdaad betrekking op de bergplaats, daarom stak deze ook bij de dubbels van de zogenaamde afpersingsbrieven. Mettertijd zal ik een Flash-animatie op deze site plaatsen die elk element van de tekening verduidelijkt en in de juiste context plaatst.


Bijdrage 3

Op 15.08.2001 om 16.31uur door W.N.

Dag Arsène,
... Straks kom ik ook met een paar vraagjes. Ondertussen kijk ik met spanning uit naar de volgende aanpassing van je site, hou ons niet te lang in spanning aub.
beste groeten,
W.N.

Beste W.
Wij zijn druk bezig met het uitschrijven van onze bevindingen. Deze zullen ten gepaste tijde op de site verschijnen.

Voorlopig echter beperken wij ons tot het zo volledig mogelijk beantwoorden van de vragen die worden gesteld. Hiermee kunnen wij ook onze bevindingen toetsen aan alle mogelijke aspecten van deze zaak. Aarzel niet ons uw vragen toe te sturen, hoe complex deze ook mogen zijn ...


Bijdrage 4

Op 21.08.2001 om 17.08 uur door W.N.

Dag Arsène,
In een vorig wederwoord licht je terug een tipje van de sluier op : de nacht van de roof was je zelf niet in of om St-Baafs, de diefstal werd gepleegd door een duo. Vooral dit laatste is belangrijk : het strookt o.a. met de bevindingen van Commisaris Mortier die ook zegt dat technisch gezien de roof onmogelijk door één persoon alleen kan gepleegd zijn. M.a.w. er waren buiten jezelf nog minstens twee andere personen betrokken bij de affaire...
Nu is het zeer opvallend dat binnen een tijdspanne van enkele maanden na de diefstal verschillende overlijdens plaats vinden in je direkte omgeving. Zelf overlijdt je verrassend vlak voor je je laatste brief (schrijf je zelf) aan de bisschop kunt versturen, maar wat gezegd van de even verdachte overlijdens van De Swaef en Lievens, twee heren die nogal eens in relatie met je worden gebracht.
Advocaat Devos, die je in je laatste ogenblikken bijstond en die je een en ander hebt toevertrouwd (volgens mij meer dan wat er officieel genotuleerd staat, tijdens het onderhoud van ca twintig minuten moet er meer verteld zijn dan enkel de paar woorden over de bergplaats van het dossier...) overlijdt eveneens totaal onverwacht in 1942, in een Gentse Cinema, toevallig als hij, kroongetuige in de zaak, zou ondervraagd worden door oberloetnant Koehn...
Toch wel veel toeval, vind je ook niet ?
Graag uw kommentaar, zit er meer achter deze sterfgevallen ?

W.N.

Beste W.
Even uw vraag op een rijtje zetten ... Inderdaad, er zijn meer dan twee personen betrokken in deze zaak. Meer zelfs, we moeten spreken van twee groepen;


Een eerste groep die we de gechanteerden zullen noemen (HC, GVDG, ADM)
Een tweede groep (KVO, HC (niet dezelfde als hiervoor), MA, ... ) met daarin enerzijds zij die de eigenlijke "diefstal" hebben uitgevoerd (KVO, PP), en anderzijds hij die instond voor het contact met het bisdom (ikzelf). Ikzelf ben er pas nà de diefstal bij betrokken geraakt. Trouwens dit heb ik ook tot tweemaal toe in mijn brieven geschreven, lees er mijn eerste brief er maar op na ...

De Swaef en Lievens zijn mij inderdaad bekend, doch ik kan je gerust stellen, zij hebben met heel deze zaak niets te maken. Zoals reeds gezegd ben ikzelf pas na de diefstal bij de zaak betrokken geraakt. Ik ben in het bezit gekomen van de twee panelen, waarvan ik een paneel (RR) heb verborgen zonder dat er mij iemand heeft geholpen. Het andere paneel (SJ) werd afgegeven in het Noordstation. U begrijpt dat ik De Swaef of Lievens voor geen enkele handeling nodig heb gehad. Dat zij op die tijdstippen overlijden is zuiver toeval.

Advocaat Devos is overleden op 04.11.42, 8 jaar na mijn overlijden.
Bij mijn weten is Advocaat Devos op 09 juli 1941 verhoord geweest door oberleutnant Henry Koehn.


Bijdrage 5

Op 24.08.2001 om 04.18 uur door K.

In de brief die na het overlijden van Goedertier gevonden is,staat "ik ga straks voor een onbepaalde tijd vertrekken"

  • wat bedoeld U daarmee ?
  • met welk initiaal is de brief ondertekend ? en waarom...

K.

Beste K.
De reden waarom ik zoiets schrijf is om een vooruitgang in de zaak te bewerkstelligen. Zoals u uit de voorgaande briefwisseling kan vaststellen werd er getalmd, men wou blijkbaar niet ingaan op onze eisen. De brief waarover u het heeft was een persoonlijke brief en niet zoals de andere brieven, uit het oogpunt van de groep rondom mij.

Gezien de normaal gebruikte initialen (DUA en ANS) toebehoren aan de groep kon ik er deze persoonlijke brief niet mee ondertekenen.


Bijdrage 6

Op 29.08.2001 om 07.32 uur door P.B.

Beste Arsène,
In je laatste niet verstuurde brief aan het bisdom staat op het tweede blad rechts onderaan een opsomming van rare woorden en getallen: Jean, oiseau, Nina, enz...
In het boek van Mortier zijn deze bijna onleesbaar (zeker de doorstreepte of overschreven woorden).
Aangezien jij de schrijver bent weet je zeker nog wat er door stond geschreven (ook de doorstreepte of overschreven woorden !).
Zou je zo vriendelijk willen zijn deze woorden hier te posten en ook aan te geven of ze enig verband houden met de bergplaats. J.A.

Beste J.
Vooreerst wil ik duidelijk stellen dat deze woorden geen enkel verband hebben met de bergplaats.
Wat ik wou doen was een manier van communicatie uitwerken. De woorden werden lukraak gekozen, met dien verstande dat het wel Franse woorden moesten zijn.
Zoals u weet dacht mijn echtgenote eraan opnieuw een zaak van bonneterie op te starten. (Dossier LG blz 244) De "Wegwijzer der stad Gent met voorgeborchten en der provincie Oost-Vlaanderen" lag op het moment dat ik bewuste brief voorbereidde, open op de rubriek "bonneterie" (Breigoederen).

Het is vanop deze pagina dat ik een aantal willekeurige woorden koos ... vb Arte, Jean, Vyncke (Oiseau) ...


Bijdrage 7

Op 29.08.2001 om 07.32 uur door P.B.

Beste A.G.,
Wie financiert Uw onderzoek en wat hopen deze financiers in ruil voor het onthullen van de bergplaats terug te krijgen?
Weet het Bisdom al niet van bij het begin hoe de vork precies aan de steel zit?
Wat heeft die ondervraging van advocaat De Vos door de duitse officier echt opgeleverd?

P.B.

Beste P.
Niemand financiert mijn onderzoek, trouwens een onderzoek die over vele jaren loopt, met een onzeker resultaat is hoogstwaarschijnlijk niet te financieren.

Inderdaad, het bisdom wist van bij de vaststelling van de diefstal hoe de vork in de steel zat. Ik verwijs u graag naar een krantenartikel van "L'Indépendance Belge" dd 14 april 34 waarin G. Van den Gheyn het één en ander laat blijken. "L'Indépendance Belge" is trouwens ook de krant die de teruggave van het paneel "Sint Jan de Doper" bekendmaakt.

Voor uw laatste vraag verwijzen wij u graag naar het boek Dossier LAM GODS - Kerckhaert / Mortier - Blz 530 t.e.m. 534


Bijdrage 8

Op 29.08.2001 om 07.18 uur door K.V.

Geachte Arsène,
Weet u misschien waarom precies de RR (en Johannes de Doper) uit het Lam Gods gestolen zijn en niet één van de andere panelen?
Was daar een bepaalde reden voor? Dat vraag ik mij al lang af.
KV

Beste K.
Er zijn nu eenmaal dingen waarop ik het antwoord schuldig moeten blijven.
Mogelijke redenen:

  • een geschonden rechtvaardigheidsgevoel.
  • bereikbaarheid van het paneel
  • lichtinval
  • ...


Bijdrage 9

Op 29.08.2001 om 06.46 uur door G.C.

Beste,
U ziet in de hele affaire heel duidelijk twee bewegingen.
Ten eerste is er het stelen van het schilderij, een beweging die volgens u uitgevoerd werd door twee groepen: de dieven en de onderhandelaars (i.c. uzelf).
Anderzijds zijn er de door u als 'gechanteerden' benoemde personen.

Doordat de zoektocht naar het doek zelf de meeste aandacht opeist is men slechts zelden geïnteresseerd in die laatste groep want... zij hebben het schilderij zeker niet. U doet echter uitschijnen dat deze laatste groep ook religieuzen moeten geweest zijn. U spreekt van een parochiepriester die niet kan rekenen op de steun van het bisdom, en dat in tijden waarop hij die steun heel goed kan gebruiken.
Wil u nu zeggen dat een boel (religieuze en gewone) mensen, die zich in de steek gelaten voelden door het bisdom, de achtergrond 'opdrachtgevers' vormen voor het gebeurde?
Of wil u aangeven dat het hier gaat om een groep religieuze, een orde misschien zelfs, die hun eigen bazen wilden verschalken?
Werd er daarom vanuit het bisdom zo strak gereageerd op het gebeuren?
Wist het bisdom ten tijde van de daad dat de 'opdrachtgevers/gechanteerden' priesters waren?
GC

Beste G.
Op deze site heb ik nooit het woord "parochiepriester" gebruikt. Het is inderdaad juist dat een groep mensen zich in de steek gelaten voelden. Dat het bisdom strak heeft gereageerd zou ik niet durven zeggen, integendeel zelfs. Het bisdom heeft zelfs een bepaald bedrag ter beschikking gesteld voor buitengewone onkosten in het onderzoek, daar waar ze dan weer cruciale informatie van getuigen niet doorspeelden (vb de identiteit van PP) aan de gerechtelijke diensten ...
Het is de toenmalige gerechtelijke en de politieke overheid die heeft geweigerd dat de gevraagde som zou worden betaald. Het bisdom was wel degelijk bereid te betalen ... zolang de ware reden maar niet kenbaar gemaakt werd... die zou kunnen leiden tot, een voor die tijd, immens schandaal.


Bijdrage 10

Op 29.08.2001 om 06.09 uur door T.E.

Beste Arséne,
Als u spreekt van de " bergplaats " bedoelt u de plaats waar het paneel vandaag anno 2001 verborgen is of de plaats waar u het verstopte kort voor uw dood.

Beste T.
Beide. 

 

 

Onthaal

 

Chat

Links

Forum

Brieven
Originelen
Vertalingen

Onthulling

Wederwoord

01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

06 | 07 | 08 | 09 | 10 |