W e d e r w o o r d

Bijdrage 41

Op 13.10.2001 om 08.20 uur door G.C.

Beste Arsène,
In bijlage 7 van deze Wederwoord (WW 7) spreekt u over een immens schandaal dat aan het licht zou gebracht worden indien men kennis zou nemen van de reden waarom de gechanteerden 'schadeloosstelling ' zouden moeten bekomen (geen losgeld). Ik vraag me dan af wat dat immens schandaal dan wel mag geweest zijn.
Je hanteert ter ondertekening van je brieven een samentrekking van Antonius van Padua. Dat is inderdaad de patroonheilige van de verloren voorwerpen, maar hij is ook de patroonheilige van de liefde (en het huwelijk).
Kan het waar zijn dat de diefstal van het Lam Gods verbonden is met een immens schandaal, een liefdesschandaal, dat te maken heeft met de toenmalige bisschop of het bisschoppelijk paleis? Moest er een vrouw schadeloos gesteld worden omwille van het leed dat haar werd aangedaan? Het had een script van een of andere Holywood-film geweest kunnen zijn, en misschien kan het ook werkelijkheid geweest zijn...
licht je een tipje van deze sluier?

Beste G.
Het immens schandaal waarover wij het hadden heeft totaal niets met een liefdesgeschiedenis te maken. Alles situeert zich in de financiële wereld, er werd een groot bedrag, ingezameld door K.V.O., "verspeeld" door A.D.M waardoor enkele leken en geestelijken in nauwe schoentjes kwamen.


Een zeer zeldzame foto van het ophalen van het paneel "St Jan" in het Noordstation te Brussel.


Bijdrage 42

Op 28.10.2001 om 19.20 uur door J.A.

Beste Arsène,
In bijdrage 20 zeg je dat het geheim slechts ontsluierd kan worden door te letten op 1 klein detail. Ik ga ervan uit dat dit detail aanwezig is in het boek van Mortier. Is dit correct?

Of is het detail zelfs aanwezig in de brieven van Goedertier?

Beste J.
Laat ik dat in het midden laten. Dit is immers een vraag die rechtstreeks naar de bergplaats zou kunnen leiden. Ik weet niet wie welke informatie voorhanden heeft, de info die ik hier zou publiceren zou iemands beeld kunnen vervolledigen.

In ieder geval moet u bepaalde achtergrondinformatie hebben om het NIET MIS TE VERSTANE detail juist te kunnen interpreteren.


Bijdrage 43

Op 05.11.2001 om 17.51 uur door W.N.

Een van de merkwaardigheden in je briefwisseling met het bisdom is het feit dat je in brief 4, eerst een puntlijn getypt hebt en pas nadien de naam van "monsieur le curé Meulepas" hebt ingevuld.
Wat moeten wij daaruit besluiten ?
vriendelijke groeten, W.N.

Beste W.
Het is duidelijk dat op het ogenblik dat ik de brief schreef en vervolgens overtypte er nog geen adres bekend was.
Het enige wat hierbij kan vastgesteld worden is dat er geen maandenlange voorbereiding aan vooraf ging, maar improviseerde of mij aanpaste aan de omstandigheden. U mag niet vergeten dat ik op dat ogenblik nog zeker van mijn stuk was en de onderhandelingen nog niet in het slop zaten.
In ieder geval waren er mensen in mijn entourage die goed met Antwerpen bekend waren.


Bijdrage 44

Op 07.09.2001 om 11.44 uur door W.

Hallo Arsène,
Op de onthaalpagina stel je "de bergplaats van de Rechtvaardige Rechters zullen hier uit de doeken worden gedaan".
Mag ik hieruit besluiten dat er een verschil is tussen "de bergplaats" en het "paneel van de RR"? M.a.w. bestaat het paneel nog? Is het paneel verloren gegaan (bijv. door corrosie, door slechte bewaaromstandigeheden van de bergplaats,...)?
Groeten aan Sint-Pieter,
H.

Beste H.

Er is geen verschil tussen de bergplaats en het Paneel
Zoals ik reeds zegde is het paneel mijn inziens op de best mogelijke manier bewaard. Ik leg er nogmaals de nadruk op dat ik nooit de intentie heb gehad de Rechtvaardige Rechters voor de mensheid verloren te laten gaan.

U kent mijn liefde voor kunst in het algemeen , maar voor Het Lam Gods in het bijzonder. U heeft ook kunnen zien hoe ik op een relatief korte tijd een senario tot afpersing heb opgebouwd. Lees ook nog eens mijn brieven na. Hoe zou ik "mijn kameraden" ervan hebben kunnen overtuigen hun wraak uit te stellen? Was ik niet de enige die de bergplaats kende ...


Bijdrage 45

Op 16.11.2001 om 10.15 uur door T.

Arsène,
Hoe hebt u de daders kunnen overtuigen dat jij alleen de bergplaats wist van de RR ? Want jij had niets met de hele zaak te maken voor 10 04 34.Of vergis ik me.
Verder de kerk van Wetteren bevat die een Crypte???
T.

Beste T.
Een van mijn voorwaarden tot medewerking was dat ik in het bezit werd gesteld van de gestolen panelen. Ik had immers geen vertrouwen in V.O.

Ik wilde op die manier enerzijds de kunstwerken - van een voor mij onschatbare waarde - veilig stellen, anderzijds de benadeelden helpen. Inderdaad, ik had voor 10.04.34 niet onmiddellijk met de zaak te maken. Wanneer je de feiten eens op een rijtje zet kan je natuurlijk wel veronderstellen dat ik vermoedens had dat er iets zou gebeuren om schadeloos gesteld te worden.

De St Gertrudiskerk in Wetteren bevat geen Crypte.


Bijdrage 46

Op 08.09.2001 om 17.46 uur door P.

Geachte D.U.A.,
Zoals U zei bent U slechts 'van bezijdens wege' bij de zaak betrokken geraakt, en trad U enkel op als commissionair en bemiddelaar. Toch slaagt U erin om als enige de schuilplaats te kennen van het ontvreemde paneel.
Was U dan toch niet zelf de organisator en bedenker van de diefstal?
Of was U op Uw beurt afperser van de echte dieven?
Begonnen de echte dieven te paniekeren en brachten zij U op de hoogte?
Waardoor bezat U een zekere macht over hen waardoor U hen kon overtuigen om een paneel van onschatbare waarde voor hen in bewaring te nemen en het te verbergen zonder hun medeweten ?
Veel succes,
P.

Beste P.
Ik moet u verwijzen naar mijn vorig antwoord.
Ik was niet de bedenker van de diefstal, wel degene die een senario ontwierp om de afpersing te kunnen uitvoeren. Op het ogenblik dat mijn plan concrete vormen aannam moest ik RR verbergen op een plaats die ogenschijnlijk niet met mij kon gelinkt worden. Ik realiseerde me dat ik een risico nam door het ophalen van het geld bij Pastoor Meulepas. Bij het mislopen van de transactie zou mijn identiteit gekend zijn geweest.


Bijdrage 47

Op 28.09.2001 om 13.50 uur door J.V.L.

Beste Arsène:
In het artikel in de morgen verklaar je dat je voor de bergplaats hebt gestaan. Ik kan me voorstellen dat dat waar is. Maar zou iemand van de bezoekers van deze site dat je kunnen nadoen? Of heb je een speciale toestemming nodig om die plaats te betreden?
Met andere woorden is die plaats publiek toegankelijk zoals Mortier impliciet beweert. Met publiek toegankelijk bedoel ik daarom niet noodzakelijk "gratis toegankelijk".
Ik ben benieuwd naar je antwoord. Ik vind dat je een echt spannende site opbouwt. Ik vind het alleen spijtig dat er soms zo lang geen nieuwe antwoorden komen, maar dat zal wel aan je gebrek aan tijd liggen zeker?
Persoonlijk ben ik geen speurder naar het paneel, maar ik zou het wel spannend vinden als ik er al 5 of 100x zou zijn voorbijgelopen zonder het te weten. Daarom de vraag naar de graad van "publieke toegankelijk" van de bergplaats.
Met veel groeten en veel succes alleszins !!!!

Beste J.
Je hebt inderdaad toestemming nodig om de plaats te betreden.
Dat de bergplaats publiek toegankelijk zou zijn is een interpretatie van bepaalde onderzoekers, gebaseerd op uitlatingen van mij in mijn niet-verzonden brief.


Bijdrage 48

Op 31.08.2001 om 10.28 uur door J.D.K.

Beste Arsene,
In bijlage 8 moet U de verklaring schuldig blijven waarom juist de RR werden gestolen en geen ander paneel.

Bent U dan vergeten dat U een parodie wou maken op de profetie van Zacharias, U weet wel de profeet die bovenaan prijkt op de vleugel waar ook de RR deel van uitmaken naast Adam, SJ, de ruiters van Christus, enz...
De profeet schrijft in de Bijbel " Spreekt RECHTVAARDIGE RECHTSPRAAK en bewijst elkander GOEDERTIERENheid"

Om het eerst bij de RR!

Waarvan Akte,Nog een zeer zeldzame foto van het ophalen van het paneel "St Jan" in het Noordstation te Brussel.


Bijdrage 49

Op 30.08.2001 om 17.48 uur door W.

Beste,
Trots het belang van het terugvinden van het eertijds gestolen paneel, vraag ik me af wat de werkelijke relevantie is om nog een jaar te wachten met het bekend maken van de bergplaats van het paneel. Gaat het hier om megalomane egotripperij, bent u een liefhebber van whodunits, of wat is de reden?
Mag ik u vanuit mijn positie als leraar Nederlands tot slot vriendelijk verzoeken op deze website de nodige aandacht te besteden aan de schrijfwijze van werkwoorden. Zoniet hebben we binnenkort misschien wel het paneel met de Rechtvaardige Rechters terug, maar wordt de terugvinder even berucht als voorvechter van dt-fouten.
Mvg.
W.

Ongelooflijk megalomane egotripperij, wat dacht je anders ?


Bijdrage 50

Op 30.08.2001 om 17.48 uur door W.

Beste Arsène
Enkele vraagjes over je onmiddellijke omgeving. Heeft je echtgenote echt nooit iets geweten van de diefstal, zoals ze zelf beweerde?
Zo neen, waarom zijn er dan getuigen die hebben gezien dat uw vrouw u heeft geholpen met het inladen van een "plank" gehuld in zwarte doek en vastgemaakt met een wit lint? Exact dezelfde verpakking waarin S-J de Doper is teruggevonden.
U zou ook tegen u vrouw gezegd hebben "Als ik de RR zou zoeken zou ik niet ver van Sint-Baafs zoeken". In hoeverre zijn deze getuigenissen waar?
Tenslotte nog een vraagje over de zoektocht van de RR door de Duitsers.
Zijn de RR ooit vlak voor hun neus weggehaald?
M.m.

Zoals mijn broer Valere reeds kwam te verklaren was ik zeer oplettend. Ik heb mijn echtgenote nooit bij de feiten betrokken.
Mijn vrouw heeft me, zoals getuigen misschien beweren, wel eens meegeholpen om schilderijen in mijn voertuig te bergen. Ik was benevens kunstschilder, ook kunstliefhebber en verkocht dus af en toe een schilderij (DLG blz 346). Deze schilderijen werden voor transport uiteraard ook ingepakt.
Ik heb inderdaad tegen mijn vrouw, bij het bekend worden van de diefstal gezegd "Als ik de RR zou zoeken zou ik niet ver van Sint-Baafs zoeken". Dat was voor ik betrokken raakte bij de zaak. Achteraf heb ik daarover weinig of niets meer gezegd.
Het paneel berust nog steeds op de plaats waar ik het 67 jaar geleden verstopte. 

 

 

Onthaal

 

Chat

Links

Forum

Brieven
Originelen
Vertalingen

Onthulling

Wederwoord

01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

06 | 07 | 08 | 09 | 10 |